; Registration code (if you have it) ; Optional URL link when the applet is "clicked". ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; Statusbar message ; Number of flozoids ; Distance allowed between flozoids ; Tendency of flozoids moving toward center ; Acceleration of flozoids ; Speed of flozoids ; Side bouncing factor ; Flozoids have heads? ("YES", "NO") ; Interactive mode ("YES", "NO") ; Flozoids go over text? ("YES", "NO") ; Background image (it's name or "NO") ; Background colour (red component) ; Background colour (green component) ; Background colour (blue component) ; Flozoids colour1 (red component) ; Flozoids colour1 (green component) ; Flozoids colour1 (blue component) ; Flozoids colour2 (red component) ; Flozoids colour2 (green component) ; Flozoids colour2 (blue component) ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java.; Message for no java browsers.

Sao anh không về thăm thôn vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá,xanh như ngọc
lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió,mây đường mây
Dòng nước buồn thiu,hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay.

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà.
Đây thôn vĩ giạ

Hàn Mặc Tử