; Registration code (if you have it) ; Optional URL link when the applet is "clicked" ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; Statusbar message ; Optional sound file or "NO" ; Number of fireworks at same time ; Fireworks explosion power ; Fireworks drawn density ; Fireworks time duration ; Gravity; speed of free fall ; Background image ; Background colour in hex rrggbb format ; Fireworks over text? ("YES", "NO") ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java. ; Message for no java browsers.
; Registration code (if you have it) ; Optional URL link when the applet is "clicked" ; Reglink opened in new frame? ; Name of new frame for reglink ; Statusbar message ; Optional sound file or "NO" ; Number of fireworks at same time ; Fireworks explosion power ; Fireworks drawn density ; Fireworks time duration ; Gravity; speed of free fall ; Background image ; Background colour in hex rrggbb format ; Fireworks over text? ("YES", "NO") ; Optional image over applet ; Over image X offset ; Over image Y offset ; Memory deallocation delay ; Task priority (1..10) ; Min. milliseconds/frame for sync Sorry, your browser doesn't support Java. ; Message for no java browsers.
Bẽn lẽn
Hàn Mặc Tử
Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp chị hằng ơi.

Trong khóm vi vu rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói ? Sao im đi
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đày khe.

Vô tình để gió hôn lên má
bẽn lẽn làm sao,lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em